Indmeldelse & takster

Vognmandsparkens Børnehave modtager børn fra de er 3 år.

Det er en stor fordel, at barnet er renlig, før det starter i børnehave

Du kan skrive dit barn på venteliste til en plads i Vognmandsparkens Børnehave fra fødslen.

Optagelseskriterier

Hvis det viser sig, at der er flere børn på ventelisten end der er pladser til, når vi skal optage nye børn, så prioriterer vi efter følgende kriterier:

1. prioritet: Børn, der har søskende i institutionen

2. prioritet: Børn i familier, der tidligere har haft tilknytning til institutionen

3. prioritet: Anciennitet efter indskrivning på ventelisten

Alle ovenstående prioriteringer dog under hensyntagen til børnenes alder og børnehavens alders- og kønsfordeling.

Du kan sende en mail til vognmandsparken@vognmandsparken.dk eller komme forbi i børnehaven og få en indmeldelsesblanket.

Opstartsgebyr

Når dit barn skrives op – betales et administrationsgebyr på kr. 500. Pengene betales ikke retur. En plads koster det samme som en plads i en kommunal institution.

Gældende takst

Vognmandsparkens Børnehave følger Roskilde Kommunes takster for forældrebetaling, dvs. i 2024, 1943kr kr. pr. måned.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Ring for yderligere oplysninger på 46374783. Du kan også aftale et besøg, hvor du kan se børnehaven, og høre lidt mere om, hvem vi er!

Takstforhøjelse

Forhøjelse af forældrebetalingen udover Roskilde kommunes takster, skal varsles mindst 3 måneder i forvejen og være begrundet i omkostningsstigninger eller konkrete forhold, der vedrører børnehaven. Varsling af takstændringer sker skriftligt til børnehavens forældre og vil fremgå af siden her.

Opkrævning

Forældrebetalingen skal ske via PBS. Betalingen opkræves forud med forfald og rettidig betalingsdato den 1. bankdag i måneden.

Børneringen administrerer forældrebetalingen og står for opkrævningen.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil du blive kontaktet af lederen.