Forældrebetaling

Gældende takst

Vognmandsparkens Børnehave følger Roskilde Kommunes takster for forældrebetaling, dvs. i 2019 kr. 1.694 pr. måned, såfremt man er bosiddende i Roskilde Kommune.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Takstforhøjelse

Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 3 måneder i forvejen og være begrundet i omkostningsstigninger eller konkrete forhold, der vedrører børnehaven. Varsling af takstændringer sker skriftligt til børnehavens forældre og vil fremgå af siden her.

Opkrævning

Forældrebetalingen skal ske via PBS. Betalingen opkræves forud med forfald og rettidig betalingsdato den 1. bankdag i måneden.

Børneringen administrerer forældrebetalingen og står for opkrævningen.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil du blive kontaktet af lederen.